KKO:2010:54: Voidaanko suullisella ilmoituksella peruuttaa testamentin sisältö?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A suullisilla ilmoituksillaan peruuttanut testamenttinsa säätiön osalta. A oli tehnyt testamentin, jolla hän oli määrännyt omaisuuttaan eräälle säätiölle. A oli ilmoittanut myöhemmin suullisesti useille eri henkilöille, ettei hän halua jättää omaisuuttaan säätiölle. A:n kuoleman jälkeen testamentin peruuttamisesta ilmeni erimielisyyksiä. Pesänjakaja oli katsonut, ettei A ollut peruuttanut testamenttiansa, vaan A oli suunnitellut testamentin muuttamista. Tämän jälkeen B vaati käräjäoikeudessa perinnönjaon kumoamista ja A:n testamentin julistamista tehottomaksi siltä osin kuin siinä oli määrätty omaisuutta säätiölle.

Milloin ja miten testamentti voidaan peruuttaa? Testamentti voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen testamentin tekijän kuolemaa. Testamenttia peruuttaessa testamentin tekijällä tulee olla kelpoisuus peruuttamisen tekemiseen sekä peruuttamistarkoitus. Oman testamenttinsa voi perua hävittämällä testamenttiasiakirjan. Testamenttiasiakirjan voi hävittää esimerkiksi polttamalla tai repimällä. Testamentti kannataa hävittää todistajien läsnä ollessa, jotta ei tule epäselvyyttä siitä, onko testamenttia tosiasiassa peruutettu. Kysymys siitä, onko testamentti tosiasiassa peruutettu, ratkaisee viimekätisesti käräjäoikeus.

Käräjäoikeus katsoi, ettei näyttö A:n tahdosta peruuttaa testamentti ollut riidaton, ja hylkäsi kanteen. Tosin hovioikeus katsoi selvitetyksi, että A oli selkeästi ilmaissut, että testamentissa oleva määräys hänen omaisuutensa luovuttamisesta säätiölle ei vastannut hänen viimeistä tahtoaan. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja julisti A:n laatima testamentin säätiötä koskevan testamenttimääräyksen tehottomaksi.

Säätiölle myönnettiin valituslupa korkeimmassa oikeudessa. Säätiö vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion varaan.

Voidaanko testamentti peruuttaa suullisesti? Mikäli testamentin tekijä ei sairautensa vuoksi kykene peruuttamaan testamenttiaan muulla tavalla, hän voi peruuttaa testamentin suullisesti. Ratkaisussaan korkein oikeus painotti sitä, että A oli itse kykenevä laatimaan testamentin ja se oli ollut A:n hallussa, joten A olisi voinut myös itse hävittää testamentin tai peruuttaa säätiön testamenttimääräyksen testamenttiin tekemillään merkinnöillä.

Testamentin tekijän viimeinen tahto? Korkeimman oikeuden mukaan sellaisessa tapauksessa, jossa testamentti on ollut tekijällään tallessa, väite peruuttamisesta voi menestyä, jos peruuttamisen voidaan osoittaa olleen testamentin tekijän viimeinen tahto. Lisäksi korkeimman oikeuden mukaan peruuttamistahdonilmaisun merkitystä on arvioitava siitä lähtökohdasta, onko näytetty peruuttaminen tehdyksi sillä tavoin ja sellaisissa olosuhteissa, että se vastaa testamentin tekijän viimeistä tahtoa.

Korkeimman oikeuden mukaan todistelusta ja myös A:n mainitusta kirjekuoreen tekemästä merkinnästä ilmeni, että hän oli suunnitellut testamenttimääräystensä muuttamista ja siten aikaisempien määräysten peruuttamista tällä tavoin. Korkein oikeus katsoi, että A  oli etsinyt toista yleishyödyllistä yhteisöä testamentinsaajaksi, mutta ei ollut vielä sellaista löytänyt. A:n toimet eivät olleet vielä merkinneet sitä, että hän olisi näillä ilmoituksilla peruuttanut säätiön hyväksi tekemänsä testamenttimääräyksen.

Korkein oikeus katsoi asiassa jääneen näytättämättä, että A olisi todistajan kuulluille henkilöille tekemillään suullisilla ilmaisuilla peruuttanut säätiön hyväksi tekemänsä testamenttimääräyksen. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion, ja asia jätettiin käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Lue ratkaisu KKO:2010:54

KKO:2019:27: Vanhan testamentin unohtaminen ja uuden testamentin tekeminen – Mikä oli vainajan testamenttaustahto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, ilmenikö A:n testamenttaustahto vuonna 2004 tehdystä yleistestamentista sekä oliko aikaisempi vuonna 1980 tehty testamentti tullut peruutetuksi uudella vuoden 2004 testamentilla. Riidatonta asiassa oli se, että A ei ollut tehdessään uutta testamenttia vuonna 2004 muistanut vuoden 1980 testamenttia. A:n kuolinpesää määrätty pesänjakaja oli todennut, että A:n vuonna 2004 tekemä testamentti oli kumonnut aiemman testamentin vuodelta 1980. Sen takia A:n perintö oli pesänjakajan mukaan mentävä hänen perintökaaren mukaisille perillisilleen.

Vuoden 1980 testamentissa A oli tehnyt määräyksen, jonka mukaan A:n omaisuus menee kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle. Yhdistykset vaativat käräjäoikeudelle lähetetyssä kanteessaan, että pesänjakajan ratkaisu kumotaan ja että A:n vuonna 1980 tekemä testamentti vahvistetaan olemaan voimassa yhdistysten hyväksi. Yhdistysten mukaan A ei ollut vuoden 2003 testamentilla peruuttaneet aikaisempaa testamenttiaan. A:n rintaperilliset kiistivät yhdistysten vaatimukset.

Käräjäoikeus painotti, että testamentin peruuttamisen oikeusvaikutuksia arvioitaessa oli otettava huomioon testamentin tekijän tahto. Käräjäoikeus totesi johtopäätöksinään, ettei asiassa ollut esitettyä näyttöä siitä, että A:n tahtona olisi ollut se, että hänen omaisuutensa perisivät hänen perillisensä. Toisaalta korkeimman oikeuden aikaisemmassa oikeuskäytännössä oli katsottu, että väitettyä testamentin peruuttamista on arvioitava siltä pohjalta, vastaako peruuttaminen testamentin tekijän viimeistä tahtoa. 

Johtopäätöksenään käräjäoikeus lausui, ettei A:n vuonna 1980 laatima testamentti ollut tullut peruutetuksi tai kumotetuksi siltä osin kun siinä oli määrätty siitä, kenelle omaisuus oli menevä siinä tapauksessa, että B kuolee ennen A:ta. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen, kumosi pesänjakajan ratkaisun ja vahvisti, ettei A:n vuonna 2004 laaditulla testamentilla ollut peruutettu tai kumottu vuonna 1980 laadittua testamenttia yhdistysten hyväksi tulevien määräysten osalta. 

Korkein oikeus katsoi, että testamentin arviointi muuttuu toisenlaiseksi, jos testamentin tekijä aikaisemman testamenttinsa unohdettuaan ilmaisee uuden, koko omaisuuttaan koskevan testamenttaustahdon, jolloin testamentin tekijän viimeisen tahdon voidaan yleensä katsoa ilmenevän uudesta testamentista. Korkein oikeus katsoi, että A:n vuonna 1980 yhdistysten hyväksi antama testamenttimääräys on tullut peruutetuksi hänen vuonna 2004 tekemänsä testamentin perusteella.

Lue ratkaisu KKO:2019:27