KKO:2010:54: Voidaanko suullisella ilmoituksella peruuttaa testamentin sisältö?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A suullisilla ilmoituksillaan peruuttanut testamenttinsa säätiön osalta. A oli tehnyt testamentin, jolla hän oli määrännyt omaisuuttaan eräälle säätiölle. A oli ilmoittanut myöhemmin suullisesti useille eri henkilöille, ettei hän halua jättää omaisuuttaan säätiölle. A:n kuoleman jälkeen testamentin peruuttamisesta ilmeni erimielisyyksiä. Pesänjakaja oli katsonut, ettei A ollut peruuttanut testamenttiansa, vaan A oli suunnitellut testamentin muuttamista. Tämän jälkeen B vaati käräjäoikeudessa perinnönjaon kumoamista ja A:n testamentin julistamista tehottomaksi siltä osin kuin siinä oli määrätty omaisuutta säätiölle.

Milloin ja miten testamentti voidaan peruuttaa? Testamentti voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen testamentin tekijän kuolemaa. Testamenttia peruuttaessa testamentin tekijällä tulee olla kelpoisuus peruuttamisen tekemiseen sekä peruuttamistarkoitus. Oman testamenttinsa voi perua hävittämällä testamenttiasiakirjan. Testamenttiasiakirjan voi hävittää esimerkiksi polttamalla tai repimällä. Testamentti kannataa hävittää todistajien läsnä ollessa, jotta ei tule epäselvyyttä siitä, onko testamenttia tosiasiassa peruutettu. Kysymys siitä, onko testamentti tosiasiassa peruutettu, ratkaisee viimekätisesti käräjäoikeus.

Käräjäoikeus katsoi, ettei näyttö A:n tahdosta peruuttaa testamentti ollut riidaton, ja hylkäsi kanteen. Tosin hovioikeus katsoi selvitetyksi, että A oli selkeästi ilmaissut, että testamentissa oleva määräys hänen omaisuutensa luovuttamisesta säätiölle ei vastannut hänen viimeistä tahtoaan. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja julisti A:n laatima testamentin säätiötä koskevan testamenttimääräyksen tehottomaksi.

Säätiölle myönnettiin valituslupa korkeimmassa oikeudessa. Säätiö vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion varaan.

Voidaanko testamentti peruuttaa suullisesti? Mikäli testamentin tekijä ei sairautensa vuoksi kykene peruuttamaan testamenttiaan muulla tavalla, hän voi peruuttaa testamentin suullisesti. Ratkaisussaan korkein oikeus painotti sitä, että A oli itse kykenevä laatimaan testamentin ja se oli ollut A:n hallussa, joten A olisi voinut myös itse hävittää testamentin tai peruuttaa säätiön testamenttimääräyksen testamenttiin tekemillään merkinnöillä.

Testamentin tekijän viimeinen tahto? Korkeimman oikeuden mukaan sellaisessa tapauksessa, jossa testamentti on ollut tekijällään tallessa, väite peruuttamisesta voi menestyä, jos peruuttamisen voidaan osoittaa olleen testamentin tekijän viimeinen tahto. Lisäksi korkeimman oikeuden mukaan peruuttamistahdonilmaisun merkitystä on arvioitava siitä lähtökohdasta, onko näytetty peruuttaminen tehdyksi sillä tavoin ja sellaisissa olosuhteissa, että se vastaa testamentin tekijän viimeistä tahtoa.

Korkeimman oikeuden mukaan todistelusta ja myös A:n mainitusta kirjekuoreen tekemästä merkinnästä ilmeni, että hän oli suunnitellut testamenttimääräystensä muuttamista ja siten aikaisempien määräysten peruuttamista tällä tavoin. Korkein oikeus katsoi, että A  oli etsinyt toista yleishyödyllistä yhteisöä testamentinsaajaksi, mutta ei ollut vielä sellaista löytänyt. A:n toimet eivät olleet vielä merkinneet sitä, että hän olisi näillä ilmoituksilla peruuttanut säätiön hyväksi tekemänsä testamenttimääräyksen.

Korkein oikeus katsoi asiassa jääneen näytättämättä, että A olisi todistajan kuulluille henkilöille tekemillään suullisilla ilmaisuilla peruuttanut säätiön hyväksi tekemänsä testamenttimääräyksen. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion, ja asia jätettiin käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Lue ratkaisu KKO:2010:54