Press "Enter" to skip to content

Perintöriitaopas

Perintöriidat

Perintöriidat koskevat perinnönjakoa. Aina kyse ei ole vain rahasta, vaan jostain muusta syystä. Syyt perintöriitoihin voivat olla moninaisia, ja yksi syy voi olla siihen, ettei testamenttia löydy. Testamentti on yksi keinoista, joilla voidaan välttää perintöriitoja vastaisuudessa. Kuitenkin testamentin tulkinnasta ja sen moitteesta voi syntyä riitoja, mikäli testamentti on laadittu huolimattomasti tai sen suhteen liittyy epäselvyyksiä. Perintöriidat saattavat pahimmillaan katkoa välit sukulaisiin kokonaan. Perintöriidoissa kannattaa konsultoida asiantuntijaa, jotta riidat saadaan mahdollisimman nopeasti ratkottua.

Perinnönjako ja mahdollisten riitojen vältteleminen

Perinnönjaosta kannattaa keskustella hyvissä ajoin. Mikäli vanhemmat eivät puhu perinnönjaosta, kannattaa jonkun rintaperillisen tarttua toimeen siitä huolimatta, että aihe saattaa olla loukkaava. Kun asiat on sovittu hyvissä ajoin ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa, perinnönjakoon on helpompi suhtautua.

Perinnönjakoon voi ennakoitua tekemällä testamentin, jolloin perintöä ei tarvitse alkaa pohtimaan välittömästi menehtymisen jälkeen. Testamentin avulla on mahdollista vähentää riitoja sekä selventää tulevaa perinnönjakoa. Testamentin tekemisessä on suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, mikäli testamenttiasiat eivät ole tuttuja. Huolimattomasti tehdystä testamentistä voi aiheutua vastaisuudessa riitoja.

Lain mukaan jokaiselle rintaperilliselle kuuluu lakiosa, joka on loukkaamaton. Rintaperillisellä ja adoptiolapsella on aina oikeus lakiosaan, jota ei voida testamentilla yleensä tehokkaasti loukata. Rintaperillinen voidaan kuitenkin tehdä kokonaan perinnöttömäksi eli estää häntä samasta lakiosaansa, mikäli laissa säädetyt edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle ovat olemassa.

Kuka voi periä?

Periä voi se, joka elää perittävän kuolinhetkellä tai syntyy elävänä perinnön kuoleman jälkeen.

Mikäli perillinen on kuollut eikä voida todistaa, että hän on elänyt perittävän jälkeen, hänen katsotaan kuolleen ennen perittävää.

Ulkomaalaisella on Suomessa yhtäläinen oikeus perinnön saamiseen kuin Suomen kansalaisella.

Perinnön saavat lähinnä rintaperilliset. Kukin lapsi saa yhtä suuren osan perinnöstä. Mikäli lapsi on kuollut, hänen sijaansa tulevat lapsen jälkeläiset, ja jokainen saa yhtä suuren osan.

Mikäli perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä, saavat hänen vanhempansa kumpikin puolet perinnöstä. Jos jompikumpi vanhemmista on kuollut, perittävän veljet ja sisaret jakavat hänen osansa. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulevat hänen jälkeläisensä.

Mikäli veljiä tai sisaria ei ole eikä heidän jälkeläisiään, mutta jompikumpi perittävän vanhemmista elää, saa tämä koko perinnön.

Mikäli perittävältä on jäänyt veli- tai sisarpuolia, he saavat yhdessä täysveljien ja -sisarien kanssa osan siitä, mikä olisi tullut heidän vanhemmilleen. Jos täysveljiä tai -sisaria eikä heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saavat veli- ja sisarpuolet koko perinnön. Mikäli veli- tai sisarpuoli on kuollut, tulevat sijaan hänen jälkeläisensä.

Mikäli edellä mainittuja perillisiä ei ole, perittävän isovanhemmat saavat koko perinnön. Jos joku isovanhemmista on kuollut, saavat hänen lapsensa sen osan perinnöstä, mikä hänelle olisi tullut.

Jos perittävä oli naimisissa eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle.

Jos perillisiä ei ole, perintö menee valtiolle.

Puolison perintöoikeudesta ja oikeudesta hallita jäämistöä

Jos perittävä oli naimisissa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillistä, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle. Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillinen esitä jakovaatimusta tai perittävän tekemästä testamentista johtuu muuta.

Lakiosa

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus lakiosaan, joka on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.

Mikäli perillinen ei vaadi lakiosaansa, oikeus vaatia lakiosaa ei siirry hänen velkojilleen.

Testamentin tekeminen ja peruuttaminen

Testamentin pätemättömyys

Testamentin tulkinta

Testamentin tiedoksiantaminen

Perukirjoitus